Coronasteun voor beroeps- en wetenschappelijk onderwijs verdeeld

Het geld om de schade van de coronacrisis in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs te beperken is verdeeld. De komende twee jaar gaat er 224 miljoen naar het mbo, 284 miljoen naar het hbo en 83,6 miljoen naar de universiteiten. Voor onderzoekers is er nog eens 162 miljoen. Dat staat in een bestuursakkoord dat het ministerie vrijdag sloot met het onderwijs. Het geld komt uit het Nationaal Programma Onderwijs, een steunpakket voor het gehele onderwijs waar het demissionaire kabinet 8,5 miljard euro in heeft gestoken.

Hybride onderwijs verdubbelt de werklast

In de aanloop naar het nieuwe collegejaar werkt de Leidse universiteit aan een ‘unlockstrategie’ waarin hybride onderwijs onvermijdelijk lijkt. Een niet mis te verstane transitie die een verdubbeling van de werklast inhoudt zo lezen we. “Hybride onderwijs is niet gewoon fysiek onderwijs met een camera erbij”, verduidelijkt hoogleraar Marian Klamer in het Leids Universitaire weekblad Mare. “Als je het goed wilt doen, geef je tegelijkertijd zowel online als fysiek college. Dat kost twee keer zo veel tijd.” Daar komt bij dat de voorzieningen ‘volstrekt onvoldoende’ zijn, vindt Klamer. Omdat er vaak maar één webcam beschikbaar is die alleen de stem van de docent registreert en niet wat de studenten in de zaal zeggen. Zwakke studenten zijn er de dupe van.

VO-raad pleit voor verlenging Nationaal Programma Onderwijs

Op vrijdag 21 mei is de ministerraad akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs. De VO-raad heeft als inbreng voor de verdere gesprekken over het Nationaal Programma Onderwijs een Position paper gemaakt. Hierin pleit men voor verlenging van het programma en het structureel maken van een deel van de middelen gericht op duurzame verbeteringen van het onderwijs. Deze verbeteringen helpen namelijk niet alleen de huidige lichting leerlingen, maar kunnen ook de onderwijsprofessionals en de onderwijsorganisatie naar een hoger plan brengen. De VO-raad benadrukt in de paper ook het belang van een solide monitoring en verantwoording.

Voorkom parallelle samenleving en investeer in kwetsbare gebieden

Eén miljoen Nederlanders in vijftien grote steden hebben herstel en perspectief nodig zodat de stedelijke gebieden waar zij wonen niet verder achterop raken bij de rest van het land. Dat stellen vijftien burgemeesters, onder wie Femke Halsema gemeente Amsterdam en de initiatiefnemer van het herstelplan de Zaanse burgemeester Jan Hamming. Daarom roepen ze het nieuwe kabinet op de kloof te dichten. Ze vragen om jaarlijks 400 miljoen euro beschikbaar te maken voor zestien stedelijke vernieuwingsgebieden en jaarlijks 100 miljoen euro voor andere kwetsbare gebieden in het land.

Artificial Intelligence (AI) als aanvulling op de brede driejarige brugklas en …

Er is de laatste tijd, mede naar aanleiding van de Coronacrisis, veel discussie over kansenongelijkheid in het onderwijs. De Onderwijsraad stookte het vuurtje onlangs verder op met haar rapport “Later selecteren, beter differentiëren”. Hierin wordt gepleit voor een driejarige brede brugklas in combinatie met meer aandacht voor differentiatie in het VO.
Eén van de zaken die mij opviel in dit rapport, is dat bijvoorbeeld het subjectieve oordeel van leerkrachten een belangrijke oorzaak is van het feit dat kinderen uit een achterstandwijk een lager schooladvies krijgen dan kinderen uit een welvarende wijk. Dit kun je inderdaad ondervangen door een driejarige brede brugklas. Maar je zou ook kunnen kiezen voor de inzet van AI bij het formuleren van het schooladvies. AI is immers super-objectief en wordt om die reden ook ingezet door verzekeraars en banken voor de beoordeling van polis- en kredietaanvragen. Daarnaast bieden adaptieve leeromgevingen die gebaseerd zijn op deze technologie mogelijkheden voor verdergaande differentiatie.
 

Century.tech als voorbeeld

Dit laatste is waar Charles Wood van Century.tech tijdens het congres van de Algemene Vereniging van Schoolleiders op 21 april j.l. op in ging. Century tech is een adaptieve leeromgeving waarin compacte instructies en opdrachten zijn geïntegreerd in zogenaamde “nuggets”. De content is volledig afgestemd op het nationale curriculum in Engeland. Achterliggend principe is niet alleen dat met deze omgeving meer differentiatie mogelijk is, maar ook dat er constant formatief getest wordt. En omdat er sprake is van “interleaved en spaced repetition” komt er veel meer kennis in het lange termijn geheugen terecht en wordt dit constant geactiveerd. Iets wat volgens bijvoorbeeld Christodolou van Oxford University (auteur van Teachers & Tech) en Kim Dirx van de Open Universiteit cruciaal is voor de effectiviteit van leren.
 

Risico van self fulfilling prophesies

Het risico van een dergelijke adaptieve omgeving is dat ook dit weer leidt tot self fulfilling prophesies en daarmee eveneens leidt tot kansenongelijkheid. Dit is bijvoorbeeld ook de kritiek op de adaptieve omgevingen als Snappet en Gynzy door scholen die er geen gebruik van maken. Als je niet oplet krijgen leerlingen niet door de leerkracht maar door het systeem een etiket opgeplakt en wordt een leerling met in eerste instantie een VMBO-score nooit een HAVO-leerling.
Om een dergelijk effect te ondervangen zijn volgens Wood twee zaken van belang: het adaptieve systeem moet niet “rule-based” zijn maar zelflerend en leerkrachten moeten een actieve rol spelen en handelen op basis van de data die uit het systeem rollen.
 

Ondervangen door te investeren in professionalisering

Zelflerende systemen op basis van neurale netwerken zijn er nog niet zoveel. Het is een ontwikkelfase van AI die nog maar door weinig partijen bereikt is. Century.tech is blijkbaar wel tot deze fase doorgedrongen. Jammer alleen dat het systeem qua content helemaal is ingericht op Engeland. Het wordt buiten Engeland wel toegepast, maar dan alleen op internationale scholen.
Wij zijn voorlopig dus nog even aangewezen op andere systemen, die veelal nog “rule-based” werken. Het gevaar van deze systemen is dus dat zij bij verkeerde toepassing kansenongelijkheid niet verkleinen maar juist vergroten. Om dit te voorkomen moet bij toepassing van deze systemen, die wel degelijk meerwaarde hebben in termen van differentiatie, worden geïnvesteerd in de professionalisering van leerkrachten en docenten.
 
Adaptieve leeromgevingen (bij voorkeur zelflerend) in combinatie met professionele leerkrachten en een driejarige brugklas maken ondersteuning van een schooladvies middels AI overbodig. Daar hoeft de aandacht dus niet naar uit te gaan. Want wat zou dat toevoegen aan bijvoorbeeld de huidige (summatieve) eindtoets waarvan velen graag zouden zien dat die wordt afgeschaft?
Auteur: Bert van de Bovenkamp

Is het een goed moment om het onderwijs te herijken?

Misschien is dit een goed moment om eens stil te staan bij de vraag hoe ons onderwijs verder moet. Moeten we diploma’s nog langer centraal stellen. Unesco berekende dat er de volgende dertig jaar meer mensen zullen afstuderen in de wereld dan in de hele menselijke geschiedenis. Met als gevolg een enorme diploma-inflatie. Is een diploma straks nog wel iets waard? Daarnaast leiden diploma’s op voor beroepen, terwijl niemand weet welke beroepen er over tien jaar nog zijn. De bekende joodse denker-filosoof Yuval Harari pleit er voor permanent leren en veranderen centraal te stellen in het onderwijs. Het betekent dat het onderwijs vooral flexibel moet worden.

Vergrijzing brengt zorg in de problemen

De Tweede Kamer moet de aanpak van de vergrijzing bovenaan de opdrachten zetten voor een nieuw kabinet. Want dit gaat jong tot oud raken, en vooral onze verzorgingsstaat, zegt Henk Kamp, voorzitter van Actiz, de branchevereniging van zorgorganisaties. Om in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden aan alle ouderen die dat nodig hebben, moet het aantal medewerkers in de ouderenzorg verdubbelen naar zo’n 700.000 in 2040, zo berekende het Planbureau voor de Leefomgeving. Onmogelijk zeggen de experts. Maar wat dan? Iedere Nederlander krijgt direct of indirect, vroeg of laat, indringend met die vraag te maken.

Studenten geven steden maatschappelijke en economische boost

De toename van het aantal studenten in Nederland vraagt om meer huisvesting voor deze groep. Bij de bouw of ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting zijn buurtbewoners niet altijd enthousiast over de komst van studenten in de buurt. Wonen ze er eenmaal, dan wil de buurt de studenten liever niet meer kwijt. De positieve impact van studenten in de buurt wordt over het algemeen minder belicht dan de negatieve kanten. Kences heeft het Verwey-Jonker Instituut en NEO Observatory gevraagd om onderzoek te doen naar de maatschappelijke en economische meerwaarde van studenten.