Hoe kom je tot meer curriculaire samenhang?

In het kader van de curriculumherziening in het voortgezet onderwijs (vo) heeft de Curriculumcommissie een verdiepende studie gedaan naar de samenhang in het curriculum. Samenhang is een belangrijk aandachtspunt bij het vormgeven van het nieuwe curriculum. Te vaak worden nu ad hoc wijzigingen doorgevoerd, waardoor versnippering, overlap en overladenheid ontstaat. De commissie adviseert voortaan een zogeheten rationale te gebruiken, die beschrijft waartoe onderwijs dient en wat de onderwijsdoelen zijn. Daarnaast raadt de commissie aan het curriculum transparant te maken, zodat helder is op welke wijze onderdelen met elkaar samenhangen en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Klik hier voor de studie ‘Samenhang in het curriculum’.