Lerarentekort in VO heeft meerdere oorzaken

In 2025 wordt in het voortgezet onderwijs een extra tekort aan leraren verwacht van ruim 1.260 fte. Met name de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, klassieke talen, Duits, Frans en Nederlands lijden onder het tekort. In opdracht van het ministerie van OCW hebben het CAOP, MOOZ en CentERdata daarom onderzoek gedaan naar de tekortvakken in het vo en de vakspecifieke knelpunten en oplossingen in kaart gebracht.